Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky portálu www.masoryby.cz (dále jen „Internetový portál“) vyvinutém, registrovaném a provozovaném společností Bidfood Czech Republic s.r.o., IČ: 282 34 642, se sídlem V Růžovém údolí 553, Mikovice, 278 01 Kralupy nad Vltavou, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 134253 (dále jen „Bidfood“) pro nákup zboží na Internetovém portálu (dále jen „VOP“).

1.      Úvodní ustanovení – popis služby, změny obchodních podmínek

1.1.       Tyto VOP upravují zejména vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na časově ohraničený nákup zboží Bidfoodu (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Bidfoodem a kupujícím (dále jen „Zákazník“), který si prostřednictvím Internetového portálu kupuje anebo hodlá zakoupit u Bidfoodu zboží nabízené na Internetovém portálu. Internetovým portálem se rozumí i související aplikace a software sloužící k provozu Internetového portálu a souvisejících služeb.

1.2.       Tyto VOP jsou určeny výhradně pro nákup zboží Zákazníkem (konečným spotřebitelem) za účelem přímé spotřeby (tj. jsou určeny výhradně pro spotřebitelské smlouvy). Nákup zboží za účelem podnikání, např. za účelem jeho dalšího prodeje, není na Internetovém portálu možný.

1.3.       U konkrétní nabídky zboží Bidfoodu propagovaných na Internetovém portálu mohou být uvedena ujednání odchylující se od VOP. Taková případná odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP.

1.4.       Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. 

1.5.       Bidfood může jednostranně měnit či doplňovat znění VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozí verze VOP. Bidfood informuje Zákazníky o změně VOP na Internetovém portálu, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit.

1.6.       Smlouvu tvoří tyto VOP a Bidfoodem potvrzená Objednávka, jak je popsáno v těchto VOP níže. Potvrzená Objednávka i tyto VOP jsou vždy odeslány na e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvedl v Objednávce, Zákazník má tedy ke Smlouvě touto formou přístup.  Bidfood Smlouvy archivuje.

2.      Uzavření Smlouvy mezi Bidfoodem a zákazníkem, doručení Objednávky

2.1.       Bidfood na Internetovém portálu propaguje zboží a služby, a to včetně hodnoty nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty.

2.2.       Možnost uzavření Smlouvy na zboží Bidfoodu za zvýhodněných podmínek a uvedenou cenu (v případě věrnostních a jiných akcí) zůstává v platnosti po dobu uvedenou na Internetovém portálu a za předpokladu naplnění podmínek uvedených v konkrétní nabídce na Internetovém portálu.

2.3.       Zákazníkem objednané zboží na Internetovém portálu je pro účely uzavírání Smlouvy a realizace práv a povinností ze Smlouvy, stejně jako pro účely těchto VOP dále, označováno jako „Objednávka“.

2.4.       Zákazník si je vědom zejména následujících povinností vůči Bidfoodu, a proto zaručuje následující:

2.4.1.je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,

2.4.2.pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na Internetovém portálu takové zboží a/nebo služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let,

2.4.3.veškeré údaje, které poskytuje Bidfoodu, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

2.4.4.zaplacením ceny za Objednávku neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení Objednávky,

2.4.5.se před zahájením užívání Internetového portálu důkladně seznámil s těmito VOP, že je s nimi srozuměn a souhlasí s nimi,

2.4.6.zboží na Internetovém portálu nekupuje jako podnikající osoba ani pro podnikající osobu, ani jej dále nebude prodávat třetím osobám (zejména zboží, u něhož je podmínkou užívání minimální věk 18 let).

2.5.       Pro uzavření Smlouvy zvolí Zákazník požadované množství zboží. Zákazník dále zvolí jedno z aktuálně dostupných výdejních míst, jejichž úplný seznam je uveden na Internetovém portálu, kam bude Objednávka doručena a kde si může Zákazník následně Objednávku převzít (dále jen „Výdejní místo“). Strany se dohodnou na dodání Objednávky tak, že si Zákazník vybere jeden z Bidfoodem nabízených termínů doručení Objednávky na Zákazníkem zvolené Výdejní místo. Bidfood vyvine maximální úsilí, které lze rozumně požadovat, aby Objednávku doručil ve zvoleném termínu. Zákazník si je vědom toho, že Objednávka může být doručena i později.

2.6.       Nabídka termínů doručení je stanovena Bidfoodem a může se lišit podle zvoleného Výdejního místa.

2.7.       Jakmile Bidfood doručí Objednávku na Výdejní místo, oznámí to Zákazníkovi elektronicky SMS zprávou a/nebo e-mailem na kontaktní údaje Zákazníka uvedené v jeho zákaznickém účtu na Internetovém portálu (dále jen „Oznámení o doručení“). Zákazník je povinen Objednávku na Výdejním místě vyzvednout do 24 hodin od Oznámení o doručení.

2.8.       Zákazník si může Objednávku vyzvednout pouze v hodinách uvedených v Oznámení o doručení.

2.9.       V případě, že kupní cena zboží v Objednávce bude nižší než 500,- Kč (včetně DPH), bude Zákazník povinen uhradit nad rámec kupní ceny zboží také poplatek za dopravu ve výši 99,- Kč (včetně DPH).

2.10.    Váhový limit na jednu Objednávku je 50 kg.

2.11.    Při Objednávce zboží na váhu si Bidfood vyhrazuje právo dodat zboží s váhovou odchylkou, avšak vyvine maximální úsilí, aby odchylka byla co nejnižší v poměru k požadované váze Zákazníkem v Objednávce. Cena za takové zboží bude upravena dle konkrétní váhy zboží doručovaného Zákazníkovi v rámci dané Objednávky.

2.12.    Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit její obsah a údaje, které v Objednávce uvedl. Objednávku odešle Zákazník Bidfoodu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Údaje uvedené v Objednávce jsou jejím odesláním považovány za správné.

2.13.    Bidfood je oprávněn Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky). Pokud k potvrzení ze strany Zákazníka nedojde, Objednávka je považována za neplatnou.

2.14.    Kupní smlouva mezi Bidfoodem a Zákazníkem vzniká akceptací Objednávky Zákazníka ze strany Bidfoodu, která je zaslána spolu s číslem Objednávky bez zbytečného odkladu po obdržení Objednávky, a to na e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvedl v Objednávce. Cena Objednávky bude upravena dle skutečné váhy zboží prodávaného na váhu, které je dodáváno v rámci Objednávky, s čímž Zákazník souhlasí.

2.15.    Následně Bidfood doručí Objednávku na Zákazníkem vybrané Výdejní místo. Za Zákazníka může zboží převzít vedle Zákazníka také jiná osoba, která sdělí osobě předávající Objednávku číslo Objednávky. V případě, že Objednávka obsahuje zboží, které lze prodat pouze osobě starší 18 let, je Bidfood oprávněn Objednávku předat pouze osobě starší 18 let, která sdělí osobě předávající Objednávku číslo Objednávky.

2.16.    Při předání Objednávky bude Zákazníkovi předán dodací list se seznamem zakoupeného zboží a jeho cenou a daňový doklad pro danou Objednávku.

2.17.    Zákazník bere na vědomí, že Bidfood není povinen uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně VOP) a/nebo podmínky užití Internetového portálu.

2.18.    Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na Internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Zákazník sám.

3.      Zákaznický účet

3.1.       K dokončení Objednávky prostřednictvím Internetového portálu je zapotřebí provést registraci Zákazníka, čímž dojde k založení jeho zákaznického účtu.

3.2.       Během registrace je Zákazník vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu. Zákazník je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Zákazník nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny.

3.3.       Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu Bidfood informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupnění svého hesla třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití zákaznického účtu, je Bidfood oprávněn účet Zákazníka zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. Bidfood neodpovídá Zákazníkovi za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

4.      Změna Smlouvy a odstoupení od Smlouvy před doručením Objednávky

4.1.       Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení na Internetovém portálu. Změna Objednávky po jejím dokončení, resp. po uzavření Smlouvy, je možná pouze, pokud Bidfood telefonicky či jinak kontaktuje Zákazníka s tím, že objednané zboží již není dostupné.

4.2.       Zákazník je při změně Objednávky dle předchozího odstavce povinen uvést číslo Objednávky a datum Objednávky. Neuvede-li Zákazník číslo účtu pro vrácení kauce, bude kauce vrácena na účet či platební kartu, z níž byla provedena platba na její zaplacení.

5.      Cena Objednávky a platební podmínky

5.1.       Cena Objednávky, včetně dalších případných nákladů dle Smlouvy, je splatná při předání Objednávky Zákazníkovi. Zákazník může uhradit cenu Objednávky při předání zboží z Objednávky pouze platební kartou.

5.2.       V odůvodněných případech může Bidfood požadovat úhradu kauce na cenu Objednávky před odesláním zboží z Objednávky. Tato kauce bude následně započtena na cenu Objednávky po jejím předání, případný přeplatek je vrácen Zákazníkovi zpět na jeho účet či platební kartu, nedoplatek Zákazník nedoplácí. Před zaplacením kauce na cenu Objednávky není Bidfood povinen zboží z Objednávky Zákazníkovi odeslat.

5.3.       V ceně zboží není zahrnuta cena za službu dodání zboží na místo určené v Objednávce. Výše aktuální ceny za dodání zboží na určené Výdejní místo v den, co byla učiněna Objednávka zboží, je uvedena na Internetovém portálu.

5.4.       Jakákoliv jiná změna bude vždy Zákazníkovi předem oznámena při vytváření Objednávky a může záviset na požadovaném termínu doručení zboží.

6.      Odstoupení od Smlouvy a reklamace zboží

6.1.       Reklamace zboží

6.1.1.Zákazník je povinný/á předané zboží z Objednávky ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky okamžitě oznámit (reklamovat) Bidfoodu. Pokud zboží při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu (ze zřejmých důvodů, a to např. propadlá expirační doba anebo u zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k tepelnému zpracování či ke konzumaci nebo určenému účelu použití), vrátí Zákazník zboží ihned příslušné osobě, která mu jej za Bidfood předala.

6.1.2.Zákazník souhlasí, že s ohledem na povahu zboží, nemusí být ze strany Bidfoodu jeho reklamaci vždy vyhověno, a to zejména v případě, že Zákazník nevytkl zjevné vady zboží při jeho předání a zboží ihned nereklamoval (například. v případě poškození ochranného obalu).

6.1.3.V případě pozdější reklamace zboží, se Zákazník spojí s Bidfoodem buď prostřednictvím zákaznické linky nebo e-mailem na níže uvedené adrese. Pro posouzení reklamace může Bidfood požadovat po Zákazníkovi prokázání vady, obvykle zasláním fotodokumentace vady zboží a etikety daného zboží, a také její podrobný popis. Po rozhodnutí o reklamaci se Bidfood se Zákazníkem domluví na řešení reklamace.

6.1.4.Pro usnadnění nákupů a komunikace se zákazníky mohou být umožněny reklamace
on-line formou – prostřednictvím uživatelského účtu či níže uvedené e-mailové adresy. On-line reklamace je služba výhodná pro Zákazníky, usnadňuje a urychluje proces reklamace zboží, žádným způsobem neomezuje Zákazníka v běžném způsobu uplatňování reklamací ani v právech spotřebitele – jde o výběrovou/alternativní a nepovinnou variantu, která se z hlediska procesu vyřizování řídí vlastními pravidly. On-line reklamaci je proto možné uplatnit do 72 hodin od převzetí zboží (nebo v jiné době, kterou Bidfood určí oznámením na Internetovém portálu). On-line reklamace není dostupná pro všechny produkty. Jednotlivé zboží či jeho kategorie na které se on-line reklamace nevztahuje určuje Bidfood (půjde především o kategorie hodnotnějšího zboží, či zboží, kde je nutná prohlídka vad). Zákazník je ve svém profilu informován vhodným způsobem o tom, které zboží lze reklamovat on-line a u kterých je třeba volit obvyklé způsoby uplatnění reklamace. Zákazník zboží reklamované on-line nevrací, Bidfood jej není povinen převzít. Bidfood si vyhrazuje právo on-line reklamace dále omezit či zrušit. Bidfood si vyhrazuje právo neumožnit on-line reklamaci při podezření na zneužití práva či podvodné a obdobné jednání. Uvedenými výlukami nejsou nijak dotčena práva spotřebitele při uplatňování záruk zboží či práv z vadného plnění.

6.2.       Odstoupení od Smlouvy

6.2.1.V souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží.

6.2.2.V případě odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen zboží okamžitě předat osobě, která mu jej za Bidfood předala. Není-li to možné, je povinen ve výše uvedené lhůtě oznámit Bidfoodu odstoupení od Smlouvy na e-mailovou adresu nebo telefonicky na níže uvedené kontaktní údaje a identifikovat zboží pomocí fotografie etikety zboží a také zdokumentovat případnou vadu zboží. Poté je Zákazník povinen neprodleně vrátit zboží na Výdejní místo, kde jej Zákazník od Bidfoodu převzal. Pokud zboží nelze na dané Výdejní místo vrátit, je Zákazník povinen odeslat zboží na adresu Bidfoodu uvedenou výše. Bidfood může Zákazníka vyrozumět o tom, že zboží, které je předmětem odstoupení od Smlouvy, nemusí Bidfoodu vracet.

6.2.3.Náklady na vrácení zboží Bidfoodu nese Zákazník, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.2.4.Bidfood může dát Zákazníkům k dispozici vzorový formulář pro účely odstoupení od Smlouvy. V případě použití vzorového formuláře potvrdí Bidfoodu Zákazníkovi písemně jeho přijetí. Zákazník souhlasí, že toto potvrzení může být posláno na kontaktní e-mail Zákazníka uvedený při vytváření Objednávky. Strany si ujednaly, že tímto bude dodržen požadavek písemné formy.

6.2.5.Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, vrátí mu Bidfood bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, a to stejným způsobem kterým je obdržel. Bidfood vrátí Zákazníkovi přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Zákazník souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

6.2.6.Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, Bidfood není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží Bidfoodu odeslal.

6.2.7.Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

6.2.8.V souladu s ustanovením § 1837 písm. e) a g) Občanského zákoníku odstoupení od Smlouvy není možné u zboží (potravin) podléhající rychlé zkáze – např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu, nebo u zboží, které není možné z hygienických důvodů znovu použít nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li Zákazník ochranný obal zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží).

6.2.9.S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto VOP Zákazník souhlasí, že Bidfood je oprávněn v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany Zákazníka odstoupení od Smlouvy odmítnout a vrácené zboží na náklady Zákazníka poslat Zákazníkovi zpět a nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodu porušení ochranného obalu), je Bidfood oprávněn zboží neprodleně zlikvidovat.

6.2.10.   Pokud Bidfood po uzavření Smlouvy zjistí, že není z technických, organizačních či jiných důvodů schopen dodat Zákazníkovi objednané zboží, je oprávněn v tomto rozsahu od Smlouvy odstoupit. V takovém případě Bidfood neprodleně informuje Zákazníka o tom, v jakém rozsahu Bidfood od smlouvy odstoupil. Pokud Zákazník před tímto odstoupením od Smlouvy uhradil Bidfoodu kupní cenu, vrátí Bidfood Zákazníkovi danou část kupní ceny za předmětné zboží.

7.      Odpovědnost a záruky

7.1.       Bidfood odpovídá Zákazníkovi za vady zboží v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Bidfood tak odpovídá Zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Zákazník nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

7.2.       V souladu s ustanovením § 2165 odst. 1 Občanského zákoníku je Zákazník oprávněn vytknout vadu, která se na zboží vyskytne v době dvou let od převzetí. Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

7.3.       Má-li zboží vadu, může Zákazník požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. To se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Zákazníka.

7.4.       Bidfood může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady. Ustanovení § 1923, 2106 a 2107 Občanského zákoníku o právech z vadného plnění se nepoužijí.

7.5.       Bidfood odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Zákazníkovi nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který Zákazník zboží koupil. K odstranění vady převezme Bidfood zboží na vlastní náklady. Nepřevezme-li Zákazník zboží v přiměřené době poté, co jej Bidfood vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, použije se § 2159 odst. 3 Občanského zákoníku obdobně.

7.6.       Zákazník může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

7.6.1.Bidfood vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 Občanského zákoníku,

7.6.2.se vada projeví opakovaně,

7.6.3.je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

7.6.4.je z prohlášení Bidfoodu nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Zákazníka.

7.7.       Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná.

7.8.       Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil.

7.9.       Práva z vadného plnění se uplatňují u Bidfoodu. Pokud je to možné, Zákazník nejprve kontaktuje Bidfood prostřednictvím zákaznické linky či e-mailem na níže uvedené kontaktní informace a dohodne se s Bidfoodem na dalším postupu. Pro posouzení vady bude Bidfood obvykle požadovat zaslání fotodokumentace vady a/nebo předání vadného zboží.

7.10.    Uplatní-li Zákazník právo z vadného plnění, vydá mu Bidfood písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Zákazník reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje a kontaktní údaje Zákazníka pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Zákazník souhlasí, že toto potvrzení může být zasláno na kontaktní e-mail Zákazníka uvedený při vytváření Objednávky. Strany si ujednaly, že tímto bude dodržen požadavek písemné formy.

7.11.    Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena a Zákazník o tom bude informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Bidfood se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty může Zákazník od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Po vyřízení reklamace Bidfood Zákazníkovi vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Zákazník souhlasí, že potvrzení a odůvodnění mohou být zaslána na kontaktní e-mail Zákazníka uvedený při vytváření Objednávky. Strany si ujednaly, že tímto bude dodržen požadavek písemné formy.

7.12.    Bidfood nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním Zákazníka nebo na základě okolností na straně Zákazníka.

7.13.    Zákazník bere na vědomí, že Bidfood nenese odpovědnost za plynulý, nepřerušený, bezchybný a bezpečný chod Internetového portálu. Bidfood nenese ani odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Internetového portálu ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Internetového portálu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

7.14.    Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a Bidfood dostupnost zboží negarantuje. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně Bidfood vyřídit, bude o tom Zákazník informován prostřednictvím zákaznické linky Bidfoodu anebo prostřednictvím e-mailu, který Zákazník uvede v Objednávce jako kontaktní.

8.      Ochrana práv duševního vlastnictví, zneužití služby, dostupnost služby, další práva a povinnosti smluvních stran

8.1.       Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Internetový portál (včetně fotografií propagovaných služeb a/nebo zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje používat Internetový portál výhradně pro svou potřebu, a dále se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící Internetový portál.

8.2.       Přístup a užití Internetového portálu ze strany Zákazníka v souladu s VOP je bezplatný.

8.3.       Zákazník není oprávněn při Internetového portálu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Internetového portálu. Internetový portál je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Bidfoodu a který je v souladu s jeho určením.

8.4.       Zákazník užívá Internetový portál na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie na Internetovém portálu jsou pouze ilustrativní.

8.5.       Bidfood neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na Internetovém portálu, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající Internetový portál, neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty.

8.6.       Veškeré informace zveřejňované na Internetovém portálu jsou uváděny při nejlepším vědomí a svědomí Bidfoodu, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. Bidfood se rovněž zříká veškerých záruk, že materiál uvedený na Internetovém portálu je nezávadný.

8.7.       Bidfood si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné třetí osoby k Internetovému portálu.

8.8.       Bidfood není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení
§ 1820 odst. 1, písm. n) Občanského zákoníku.

9.      Ochrana osobních údajů

9.1.       Jak Bidfood zpracovává osobní údaje Zákazníka je popsáno v Zásadách ochrany osobních údajů pro zákazníky na adrese https://www.bidfood.cz/o-nas/gdpr-odberatele. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Bidfood o změně ve svých osobních údajích.

10.   Doručování a převzetí

10.1.    Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je obvykle doručováno na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce.

10.2.    Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

11.   Kontaktní údaje

11.1.    Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na níže uvedených kontaktních údajích. Nepodaří-li se je vyřešit, lze se obrátit na orgány státního dozoru a soud.

11.2.    Kontaktní údaje Bidfoodu a zákaznické podpory:

11.2.1.   Internetový portál: www.masoryby.cz                                       

11.2.2.   Telefonická linka: +420 737 219 008

11.2.3.   E-mail: zakaznici@masoryby.cz

12.   Závěrečná ustanovení

12.1.    Veškeré právní vztahy vyplývající nebo související s VOP či Smlouvou se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. V případě soudního sporu mezi Zákazníkem a Bidfoodem v souvislosti s VOP či Smlouvou je místně příslušným soudem Okresní soud v Mělníku či Krajský soud v Praze dle jejich věcné příslušnosti.

12.2.    V případě sporu mezi Zákazníkem a Bidfoodem může Zákazník využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může Zákazník kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.

12.3.    Bidfood je oprávněn k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

12.4.    Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

13.        Účinnost

13.1.    Uvedené Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 6. ledna 2023.

 

Váš nákup

Žádné položky.

Ještě vám schází 500.00 Kč a budete mít dopravu na výdejní místo zdarma

Celková cena

0.00 Kč

Pokračovat k objednávce
;